ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางเยาวภา เทาศิริ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจารี สุทธิญาณ
ครู คศ.3

นางสุดา ขจรศิลป์
ครู คศ.3

นางธัชสุรางค์ ชุ่มยิ้ม
ครู คศ.2

นางพัชรี ดวงสิงห์
ครู คศ.3

นางขวัญยืน แตงสาศตร์
ครู คศ.3

นางนิลุบล สุดตา
ครู คศ.3

นางพจน์นรินทร์ แสงอิ่ม
ครู คศ.3

นางวราภรณื คชอัมพล
ครู คศ.3