ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจันทร์เพ็ญ วัฒนจันทร์
ครู คศ.3

นางสาวกาณจนา สายพิมพ์
ครู คศ.2

นางกฤษณา ตันศราวุฒิ
ครู คศ.3

นางจุฑารัตน์ แสนวงศ์
ครู คศ.3

ว่าที่ รต.สุทธาอร แผนบ้านสร้าง
ครู คศ.2

นางสุทธาทิพย์ นนท์สกุล
ครู คศ.3

นางถนอมจิต จันทร์พินิจ
ครู คศ.3