ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุ่งทิวา มูลละ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอารมณ์ ศรีผ่าน
ครู คศ.3

นางสาวเพ็ญลักษณ์ สกุณี
ครู คศ.3

นางสาวกัณย์จรา ชุ่มใจรักณ์
ครู คศ.3