ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรุ่งทิวา มูลละ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอารมณ์ ศรีผ่าน
ครู คศ.3

นางสาวเพ็ญลักษณ์ สกุณี
ครู คศ.3

นางชญาธร จารุภัทรภักดี
ครู คศ.3

นางสาวกัณย์จรา ชุ่มใจรักณ์
ครู คศ.3