ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุรีย์ภรณ์ พวงประดับ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุญธรรม งามระยับ