ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวศรันยา ปานขาว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเมทิน นาคำ
ครู คศ.3

นางสาวสุจิตรา วงษ์นิ่ม
ครูผู้ช่วย

นางวัชรินทิพย์ นัทธี
ครู คศ.3