ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษาปีที่3

นางจันทร์เพ็ญ วัฒนจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่3

นางสาวกันย์จีรา ชุ่มใจรักณ์
ครู คศ.3

นางนันท์นภัส ขงขันมณีเวช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุจารี สุทธิญาณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางพจน์นรินทร์ แสงอิ่ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางฐาปนันท์ ป้อมทอง
ครู คศ.3

นางสาวศรันยา ปานขาว
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประถมศึกษาปีที่3

นางสมบุญ ตุลาทอง
ครู คศ.3

นายรณชัย พัฒนเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร เกตุพรหมมา
ครู