ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเริญ สละชีพ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสรณ์ อัศวสงคราม
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาบำรุง ปิยาจาโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระโรจน์ เผ่าพงษ์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจุรีรัตน์ อินทรพาณิช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พันเอกประชุม สุขสำราญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นพ.นิติพล นวลสาลี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิบูลย์ ศรีโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย อินปุระ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพรสิทธิ์ ลิ้มนุสนธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา สิทธาภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรี ดวงสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิตต์ แต่งสมุด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชิน ตุลาทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ